تبلیغات
هــــــــــدهـــــــــــد20 - روستاهای دهستان خوش‌رود

روستاهای دهستان خوش‌رود

 

 

تسکا ، کاردیکلا ، کامکلا ، خرابه خوشرود پی ، گاودشت ،

 افراسیاب کلا ، لموسکلا غربی ، مقریکلا ، میان بورا ،

پازمین ، پاریکلا ، سفید تور بالا ، سنگ رودپی ، کاردگر کلا ،

مسک ، ازارکل ، اومال استاد احمد ، اومال شکراله ،

سفید تور پایین ، پنبه جار ، زرتک ، سوت سی اقالر ،

سوت سی گل چوب ، کشیر محله ، مجی کتی ، ازارسی ،

ازارسی حاتم ، انجیلک ، بالابورا ، برگ نو ، پلنگ دره ،

چاق فیروزجائی ، شهنه وشته حاجی مهدی ، فریدون کلا ،

 پولادسی ، کیس ، موزی کتی ، ولیک تخت ، گته نو ،

کرات سی ، بالاولیک ، دیزنو ، انجیل سی ، دولت رودبار ،

 دیوا ملکشاه ، نارنج لو ، میان دره ، دیواعمران ، تلیکا ،

پینک ، تیرنگ سی ، سوت سی شیاده ، شیاده بالا ، فیل بند ،

 تشبیشه ، شیاده سادات محله ، کاشمسی


.: