تبلیغات
هــــــــــدهـــــــــــد20 - روستاهای دهستان کاری‌پی

روستاهای دهستان کاری‌پی

 

 

برسمنان ، ارچی ، تاج الدوله موزیرج ، راه کلا ،

 نی کلا ، تلی گران ، قادیکلا ، درزیکلا کریم کلا ،

شاره ، شریعت کلا کریم کلا ، کرفولا ، اسب شورپی ،

 پهناور ، توکل کریم کلا ، شهید عبداله ،

گردن بری سفلی ، نمودار کلا ، بیشه محله ،

 بصرا پایین ، پیجاکلا ، کتی سر ، مرزبال ، کارون ،

بصرا بالا ، کلنگا ، اردکلا ، طغان ، گردن بری علیا ،

خردون کلا ، دهک ، حاجی کلا ، چمازبن ، کمانگر ،

خلیل کلا ، سرون محله ، منسکلا ، تجنک ، کتمه ،

میاندسته ، امین آباد(ایمن آباد) ، بالاکروکلا ،

پایین کروکلا ، بیجی کلا ، هلال کلا ، اندیکلا ،

 نوایی کلا ، تاری محله ، شریعت کلا ، علی آباد ،

لطفعلی آباد ، مصیر محله ، قصاب کلا ، سنگچی ،

 نودههک ، درزیکلا بزرگ ، درزی کلا کوچک

 


.: