تبلیغات
هــــــــــدهـــــــــــد20 - روستاهای دهستان گتاب شمالی

روستاهای دهستان گتاب شمالی

 

 

درزی کلا آخوندی پایین ، دلاور کلا ، ملامحله ،

درزیکلا نصیرائی ، یورسیاه کلامحله ،

درزی کلا آخوندی بالا ، نجارکلا ، حاجیکلا ، سوربن ،

ارمک ، پائین میرکلا ، کلاگر محله ، سارون خیل ،

 تاریکلا ، بالا سرست ، پایین سرست ، زیتاکلا ،

سیدکلا ، بنگرکلا ، دون سر ، شیر سوار ، زعفران کلا ،

 کفشگر کلا ، چنار بن کشتلی ، درزیکلا آخوند بابا ،

شوب محله ، کاسمان کلا ، پائین محله کشتلی ،

گل چوب ، میدان سر کشتلی

 


.: