تبلیغات
هــــــــــدهـــــــــــد20 - روستاهای دهستان فیضیه

 

 

روستاهای دهستان فیضیه

 

 

باریک کلا ، گله کلا ، مشهدی کلا ، میانرود ، اغوزبن ،

بندارکلا اغوزبن ، شمشیر محله ، پائین بیشه سر ،

لنگور بالا ، لنگور پائین ، بالا بیشه سر ، برجی خیل لنگور ،

سلطان محمد طاهر ، محمود آباد ، ولی عصر ، رمنت ،

 موزی گله ، اسپی کلارمنت ، قائمیه ، کپورچال ، کلمدان نقیب ، سلیمان کلا ، کبودکلا ، کلهودشت بالا ،
کلهودشت پائین ، نخ کلا ، چماز کلا ، دری کنده ، استردیکلا ،

گرجی آباد ، منصور
کنده ، بوله کلامرزون آباد ، درویش خاک مرزون


.: