تبلیغات
هــــــــــدهـــــــــــد20 - روستاهای دهستان سجادرود

 

روستاهای دهستان سجادرود

 

 

صورت ، کردمحله ، شهربن ، احمدکلا ، زریوان ، زواره ،

کلاگرکلا ، کاشیکلا ، ناریوران غربی ، ناریوران شرقی ،

 بهارستان ، امیرده ، رستم کلا ، کتی سر ، ولیک ،

تشون ، تنهاکلا ، گری محله ، اخمن ، ازارسی ،

ازارسی سعداله ، پینک عسگریان ، چشمه سر ،

گردرودبار ، لرکانون ، لیاردن ، رودبار فیروزجا ،

امامزاده عباس ، پولک رودپی ، امامزاده رضا ،

لپر علی بابامحمدی ، لدار ، لرجارگردن ، چفت سر ،

ارکا ، پوست کلا ، تهمتن کلا ، تیر خال گردن ،

سید نظام دین ، چالرز ، گنج کلا بالا ، گنج کلا پایین ،

 لته ، لنگه ، لی طالار ، وولی گردن ، فلکا ، وولی گله ،

 ازاران گنجعلی ، انجیل سیا ، خرطوسی ،

خونکاه زرزمه ، دهچر ، شالیکش امیرقلی ، کربن ،

مرتع بلکرون ، نسیه ، هشتری ، سنگ ریزه ،

 یندین کبودتبار ، افرابن ، پینک بالا ، کوهپایه سرا ،

اسبو ، بندبن ، پرچیم کش ، چاسرکا ، چه سر ،

درازکش ، رفع بن ، شرباشن ، علی زرنو ،

 علی ماندگار ، فیفل ، کلهوسی ، کیس ،

نرگس کتی ، هلی بن ، ویارسرا ، کهلوچال ،

 فیفل شرقی ، آب بندان ننوش ، آب بندان یوسف زاده ،

 افراکتی میر علی تبار ، ال دره ، نمیون انجیل سی ،

پرمیناو شیومن ، دیافه ، زوارک ، شهر رحیم ،

فرام رودبار حاجی صادق ، کمل چوبسر ، میر ملک ،

هلی کتی ، تیرگ بن ، ازاران ، پلنگی ، فرام لک ،

کریستو ، بتلیم ، جلیرود ، چهارسی ، لیسه ،

 سنگ پراش ، سنگ سی ، شنبه ، کمل سرک ،

کوهپاره ، خنیافه ، افراگردن ، افراسی ، اغوزچال ،

افراکتی حاج احمد ، الاش سی ، برف چالسی ، چفا ،

 زریجا ، قلعه ، کراتلو ، کلاشکنک ، کیمون ، کنسلو ،

لیس کتی ، لیسی ، میانک ، ول لته ، ویشگون ،

هندوری ، اشدکت ، ادملا ، فیروز آباد ، قرق یونس ،

لیس تیمور ، اطاق سر

 


.: